top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení

Vážená paní, Vážený pane,

1. Souhlas uděluje:

Uživatel webové stránky https://www.wooden-pellets.com/ a na ní dostupné webové aplikace, který odsouhlasil tento formulář při registraci uživatelské účtu na těchto webových stránkách.
(dále jen „vy“)

2. Souhlas je udělen:

ve jménu společnosti GPNA s.r.o. (dále jen „správce“), se sídlem Na zámkách 676/6, Čimice, PSČ 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku C 357886 vedená u Městského soudu v Praze.
(dále jen „my“)

Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely a pro účely zařazení mého profilu do Galerie. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení 
(u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, specifické údaje (např. GPS) k vloženým fotografiím, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran. Jsem si vědom/a toho, že tímto uděluji svůj souhlas k tomu, že jiní uživatelé Galerie budou mít přístup k některým mým osobním údajům (jméno, příjmení).
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu 
čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných firmou GPNA s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, různé profilování a segmentaci klienta, reporting.
Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu.

3. Obsah souhlasu

 • Zakliknutím checkboxu v rámci registračního procesu nám dáváte souhlas s ukládáním tzv. marketingových cookies do vašeho zařízení, přistupováním k nim, využívání těchto cookies k zobrazování relevantní a personalizované reklamy na webových stránkách https://www.wooden-pellets.com/ a případné analýze dat, která tyto cookies sbírají, zejména tedy informace, ve kterém případě a za jakých podmínek se z vás stane zákazník, jakým způsobem lépe cílit reklamu či videa, a možnost předávat tyto údaje našim partnerům, kteří mohou údaje získané pomocí cookies dále zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Dále berete na vědomí skutečnost, že okamžikem udělením tohoto souhlasu jsme na vaše zařízení uložili cookie, s dobou životnosti odpovídající tomuto souhlasu.
   

 • Zakliknutím checkboxu v rámci registračního procesu nám dáváte souhlas se zasíláním vybraných obchodních sdělení s nabídkou našich výrobků a služeb, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jakož i prostřednictvím telefonického hovoru, který může být zaznamenáván alespoň neautomatizovaným způsobem (tj. třeba i jen rukou), a to jak ze strany nás, tak ze strany osob pomáhajících nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu odst. 5 tohoto článku; dále se zasíláním neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace, a to jak obchodních sdělení týkajících se jiných našich produktů či služeb (jiných než Zákony pro lidi), tak i produktů a služeb našich partnerů (jejichž seznam naleznete zde); provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, zejména publikováním dotazníků, hlasování, anket či jiných způsobů zjišťování vašich preferencí na našich stránkách www.zakonyprolidi.cz a na nich dostupné webové aplikaci; vašeho zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing; provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle vašich konkrétních potřeb, například volbou obchodních sdělení s ohledem na vaši účast na našich aktivitách, dle zjištěných preferencích vaší osoby, a případně dalších informací zjištěných od vás při poskytování našich služeb. Vaše osobní údaje budou pro účely tohoto souhlasu zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a tel. číslo.
   

 • Dále berete na vědomí a souhlasíte, že si uložíme informaci o IP adrese zařízení, z níž byl souhlas odeslán, a časový záznam o odeslání souhlasu za účelem uložení a archivace souhlasu. Berete také na vědomí skutečnost, že okamžikem udělením tohoto souhlasu jsme na vaše zařízení uložili cookie, s dobou životnosti odpovídající tomuto souhlasu.
   

 • Vaše osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let, popř. do odvolání vašeho souhlasu.
   

 • Předmětné údaje zpracováváme zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, a případně také strukturováním či profilováním.
   

 • Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit osobám pomáhajícím nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 1.3 našich Zásad o zpracování osobních údajů. Mezi takové osoby se řadí obchodní zástupci, externí konzultanti společnosti a poskytovatelé služeb pomáhající nám s chodem webových stránek a webové aplikace, jejichž úplný seznam naleznete zde. Souhlas, který nám tímto udílíte tak platí také pro námi pověřené zpracovatele. Vaše osobní údaje neposkytneme zpracovatelům mimo EU, ledaže tito zpracovatelé garantují dodržení opatření schválená Evropskou komisí (např. standardní klauzule o předávání osobních údajů do třetích zemí).
   

 • Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování dalších služeb společnosti. Souhlas je udělen jako dobrovolný a informovaný.
   

 • Svůj souhlas podle bodu 1 můžete kdykoliv odvolat v souladu čl. 7 odst. 3 GDPR, a to některým ze způsobů uvedených v čl. 1.4 Podmínek. Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat, leda by jejich likvidace vedla k nepřiměřenému poškození na naší straně nebo nám i nadále svědčil jiný právní titul pro jejich zpracování.
   

 • Zároveň jsme si vzájemně povinni poskytnout součinnost v případě potřeby aktualizace vašich osobních údajů a opravy chyb v nich obsažených.

4. Vaše práva při k nakládání s osobními údaji

Jakožto uživatel můžete:

 •  

  požadovat některým ze způsobů uvedených v čl. 1.4 Podmínek, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, přičemž tyto informace jsme vám povinni ve lhůtě 30 dní poskytnout;

 • požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 GDPR;

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů některým ze způsobů uvedených v čl. 5 Zásad.

Dále máte samozřejmě právo obrátit se ve věci našeho zpracování vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Závěrečná ustanovení

Zakliknutím checkboxu v rámci registračního procesu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň stvrzujete, že jste byl/a při udělování souhlasu dostatečně poučen/a, a jste srozuměn/a se svými právy.

​Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.

bottom of page